Flora i fauna

Kopaonik je najrasprostranjenija raskomadana šumsko-pašnjačka zona središnje Srbije, što njegove pejzaže čini čarobnim. U niskim delovima su brojne livade i pašnjaci, dok su viši predeli ispunjeni šumama četinara najviše smrčom i jelom. Na višim delovima je četinarska smrčeva i jelova, a po stranama bukova i hrastova šuma. Nad njima nastavljaju hrastove i bukove šume, a ova planinska lepotica može se pohvaliti sa više od 1.500 biljnih vrsta.

U Nacionalnom parku Kopaonik je više od 170 endemskih i subendemskih biljnih vrsta, zbog čega s pravom nosi epitet jednog od največih centara biološke raznovrsnosti i endemizma ne samo u Srbiji, već i na čitavom prostoru Balkana. Osim naširoko poznate Pančićeve režuhe i Kopaonička ljubičica  je lokalna danas retka biljka koja u bogatstvu flore ima posebno mesto.

Faunu čine vuk, lisica, srna, i više ptica među kojima jarebica kamenjarka, ušasta sova i krstokljun. U bistrim vodama i brzacima Samokovske reke živi potočna pastrmka, a među brojnim insektima raritet je sibirski skakavac nastanjen na velikim planinskim visinama.

SHARE
PrethodniSpomenici
SledećiAutobusom do Kopaonika